SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp tính kết cấu dàn có xét đến biến dạng dọc trục của thanh

Đề tài do Ths Phùng Bá Thắng thực hiện nhằm trình bày phương pháp tính toán có xét đến biến dạng dọc trục của các thanh.

Hiện nay trong các phương pháp tính, độ cứng của các thanh dàn được coi là rất lớn vì thế bỏ qua biến dạng của các thanh. Thực tế độ cứng của dàn thanh là hữu hạn nên phải quan tâm đến biến dạng dọc của các thanh. Qua các ví dụ tác giả chỉ ra rằng, khi không xét đến chuyển vị ngang của các thanh biên dưới của hệ dàn tam giác thì độ cứng của các tam thanh này không ảnh hưởng đến chuyển vị đứng của nút đàn. Hệ dây là hệ phi tuyến hình học có đặc điểm là các dây chỉ chịu kéo và biến dạng dọc lớn nên có thể áp dụng được phương pháp trên trong tính toán.

BH (Theo tạp chí cầu đường Việt Nam, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả