SpStinet - vwpChiTiet

 

Phương pháp nguyên lí cực trị Gauss đối với các bài toán cơ học kết cấu

Đề tài do ThS Trần Thị Kim Huế và TS Nguyễn Phương Thành (Đại học Kiến trúc Hà Nội) thực hiện nhằm tìm hiểu hiệu quả của nguyên lí cực trị Gauss đối với các bài toán cơ học kết cấu.

Qua việc áp dụng nguyên lí cực trị Gauss để giải các ví dụ, nhóm tác giả cho rằng, nguyên lí này giải các bài toán cơ học vật rắn biến dạng hiệu quả và đáng tin cậy. Với bài toán khung và dầm, phương pháp nguyên lí cự trị Gauss cũng tỏ ra rất đơn giản vì có thể so sánh cả hệ phức tạp với một hệ đơn giản. Hiệu quả của cách làm này càng cao khi hệ cần xét càng phức tạp. Phương pháp này cũng cho phép so sánh hệ đang xét với một hệ khác có liên kết bất kì và không hoàn toàn giống nó.
Với những ưu điểm của mình, phương pháp mở ra khả năng nhận được dữ liệu thực nghiệm của một kết cấu từ việc nghiên cứu thực nghiệm trên kết cấu khác. Phương pháp có thể ứng dụng trong việc xây dựng mô hình mô phỏng.
BH (Theo tạp chí Xây dựng, số 6/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả