SpStinet - vwpChiTiet

 

Phụ cấp ưu đãi trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử

Từ ngày 1/10 tới, những người làm việc trong lĩnh vực năng lượng nguyên tử của Bộ KH&CN bắt đầu được hưởng phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp từ 20% đến 70%.

Nội dung này được thể hiện trong quyết định số 45/2014/QĐ-TTg mới đây của Thủ tướng Chính phủ, theo đó đối tượng thụ hưởng là những người hưởng lương từ ngân sách nhà nước làm việc tại Cục Năng lượng nguyên tử, Cục An toàn bức xạ và hạt nhân, Viện Năng lượng nguyên tử Việt Nam.

Mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trên mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo, phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có) và gồm bốn mức:

- Mức 70% áp dụng đối với người làm việc trực tiếp, thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ;

- Mức 50% áp dụng đối với người làm việc hành chính, phục vụ trực tiếp tại các cơ sở mà có nguy cơ nhiễm xạ;

- Mức 40% áp dụng đối với người làm việc gián tiếp, không thường xuyên tiếp xúc với nguồn bức xạ;

- Mức phụ cấp 20% áp dụng với người làm việc hành chính, phục vụ không thuộc đối tượng quy định tại mức 2 nêu trên.

Trường hợp đối tượng thuộc diện hưởng của các chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp khác nhau thì chỉ được hưởng một chế độ phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp có mức hưởng cao nhất, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

Trường hợp đối tượng kiêm nhiệm nhiều công việc khác nhau thì chỉ được hưởng mức phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp tương ứng với vị trí công việc theo chức năng, nhiệm vụ chính hoặc theo quy định về biên chế của đơn vị.

Phụ cấp ưu đãi nghề nghiệp được tính trả cùng kỳ lương hàng tháng và không dùng để tính đóng, hưởng chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế.

Nguồn: Tia sáng

Các tin khác: