SpStinet - vwpChiTiet

 

Phổ hồng ngoại, cấu trúc và tính chất nhiệt của vật liệu polyme blend trên cơ sở Poly axit lactic và copoyme elylen- vinylaxetat

Đề tài do tác giả Thái Hoàng, Đỗ Văn Công (Viện Kỹ thuật nhiệt đới, Viện Khoa học và Công nghệ việt nam), Masao Sumata (Khoa Hóa hữu cơ và Khoa học vật liệu, Học viện Tokyo, Nhật Bản) thực hiện nhằm trình bày kết quả nghiên cứu sự tương tác của poly (PLA) với EVA bằng phổ hồng ngoại biến đổi Fourier, cấu trúc hình thái và độ bền oxi hóa nhiệt của vật liệu polyme blend PLA / EVA.

Tiến hành thí nghiệm cho 0,5 g hỗn hợp PLA và EVA vào 25 ml xylen, đun hồi lưu có khuấy từ và gia nhiệt ở 800C, khi 2 polyme đã tan hoàn toàn, mẫu được trải ra các tấm thủy tinh phẳng và cho dung môi bay hơi tự nhiên, đề tài thu được các Polyme Blend ở dạng màng mỏng với chiều dày khoảng 50 μm. Sấy màng ở 600C trong tủ hút chân không tới khi khối lượng không đổi.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, khi trộn hỗn hợp PLA với EVA, các pic hấp thụ của nhóm C-O và C-O-C bị chuyển dịch về giá trị nằm trung gian giữa các giá trị của chúng trong PLA và EVA. Sự phân tán của PLA và EVA vào nhau xảy ra tốt hơn khi hàm lượng PLA hay EVA lớn. Sự có mặt của PLA làm tăng nhiệt độ bắt đầu phân hủy trong khi EVA cải thiện độ bền oxi hóa nhiệt ở nhiệt độ cao của vật liệu polyme Blend.

BH (Theo tạp chí Hóa học, số 6/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả