SpStinet - vwpChiTiet

 

Phê duyệt chiến lược sử dụng công nghệ sạch

Thủ tướng Chính phủ vừa ký quyết định phê duyệt chiến lược sử dụng công nghệ sạch. Theo đó, đến năm 2020, 100% dự án đầu tư mới thuộc các ngành sử dụng nhiều năng lượng, có khả năng gây ô nhiễm nghiêm trọng cho môi trường như dệt nhuộm; sản xuất phân bón, thuốc trừ sâu; luyện thép; khai thác, chế biến khoáng sản; nhiệt điện; sản xuất giấy; sản xuất ximăng; sản xuất mía đường phải đáp ứng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ sạch.

Ngoài ra, 60-70% cơ sở sản xuất đang hoạt động trong các ngành công nghiệp nêu trên hoàn thành việc xây dựng, thực hiện lộ trình đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch và đến năm 2030, 100% cơ sở sản xuất trong toàn ngành công nghiệp phải áp dụng các tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ sạch.

Chiến lược này sẽ lồng ghép hoạt động đổi mới công nghệ theo hướng sử dụng công nghệ sạch vào chương trình đổi mới công nghệ quốc gia đến năm 2020 và đưa các yêu cầu áp dụng tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về công nghệ sạch vào các chiến lược, quy hoạch phát triển các ngành công nghiệp...
Nguồn: Tuổi trẻ

Các tin khác: