SpStinet - vwpChiTiet

 

Phê duyệt 79 dự án phát triển tài sản trí tuệ

Theo thông tin từ Văn phòng Chương trình 68, Cục Sở hữu trí tuệ, ngày 23/3/2012, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ (KH&CN) đã phê duyệt Danh mục các dự án thuộc Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ để tuyển chọn cho triển khai thực hiện trong 2 năm 2013-2014.
  

Danh mục gồm 79 dự án, trong đó có 22 dự án thuộc loại Trung ương quản lý và 57 dự án thuộc loại Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý. 22 dự án thuộc loại Trung ương quản lý bao gồm: 3 dự án áp dụng sáng chế/giải pháp hữu ích; 4 dự án ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để quản lý và nâng cao giá trị sản phẩm được bảo hộ sở hữu trí tuệ (SHTT); 3 dự án xây dựng chỉ dẫn địa lý; 3 dự án quản lý và phát triển chỉ dẫn địa lý; 6 dự án xây dựng và vận hành tổ chức hoạt động SHTT trong trường đại học, cao đẳng kỹ thuật.
57 dự án thuộc loại Trung ương ủy quyền cho địa phương quản lý gồm: 11 dự án tạo lập, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận cho các sản phẩm, dịch vụ đặc thù của các địa phương; 22 dự án xây dựng, quản lý và phát triển nhãn hiệu chứng nhận và 24 dự án tuyên truyền, phổ biến kiến thức về sở hữu trí tuệ trên Đài truyền hình địa phương.
Ông Tạ Quang Minh, Cục trưởng Cục SHTT cho biết, so với danh mục được đăng ký hàng năm, hiện nay Bộ KH&CN đã đẩy mạnh và ưu tiên một loạt các dự án trong lĩnh vực như áp dụng sáng chế, ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học để quản lý và nâng cao chất lượng sản phẩm được bảo hộ quyền SHTT. Đặc biệt là việc tổ chức triển khai hoạt động SHTT trong các trường Đại học.
Bên cạnh đó, các dự án đã được đánh giá nghiệm thu và có mô hình chuẩn trong năm 2010 đã được ủy quyền cho địa phương quản lý, cụ thể là các dự án liên quan đến nhãn hiệu chứng nhận, nhãn hiệu tập thể cho các sản phẩm đặc thù của địa phương và thông tin trên đài truyền hình trong chương trình SHTT và cuộc sống.
Nguồn: Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả