SpStinet - vwpChiTiet

 

Phát triển hóa học xanh ở Việt Nam

Nghiên cứu do các tác giả Phan Thanh Bình, Mai Tuyên (Viện Hóa học công nghiệp VN) thực hiện, tập trung trình bày xu hướng phát triển hóa học xanh, nội dung chính của hóa học xanh và nhận diện những cản trở hiện nay đối với hóa học xanh…

Theo đó, hóa học xanh là một xu hướng tất yếu đối với công nghiệp hóa chất, vừa đảm bảo phát triển bền vững, vừa nâng cao hiệu quả kinh tế chung. Hóa học xanh lấy mấu chốt là phòng ngừa phát thải chất độc hại gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng xấu đến sức khỏe người dân, là một phương tiện hiệu quả cho phát triển bền vững. Nước ta đi vào giai đoạn phát triển đòi hỏi tăng công suất sản xuất hóa chất, cũng cần quan tâm phát triển hóa học xanh để đảm bảo phát triển bền vững. Tuy nhiên ở nước ta còn nhiều cản trở cho việc phát triển mạnh mẽ hóa học xanh, cần được quan tâm xử lý, tạo tiền đề cho hóa học xanh phát triển trên phạm vi cả nước. Trước hết cần giải quyết vấn đề nâng cao nhận thức của cộng đồng, của những người quản lý sản xuất và của các cơ quan quản lý nhà nước. Từ vấn đề nâng cao nhận thức, có thể dần giải quyết những cản trở khác như về cơ cấu tổ chức, tạo cơ sở pháp lý, nhân lực và đầu tư tài chính…
 
LV (nguồn: TC Công nghiệp hóa chất, số 2-2012)

Các tin khác: