SpStinet - vwpChiTiet

 

Phản ứng của một số giống cải ngọt đến sự xâm nhiễm của vi khuẩn xathomonas campestris gây bệnh đốm lá

Đề tài do các tác giả Hoàng Xuân Quang, Trần Văn Kỳ (Viên KHKT Nông nghiệp miền Nam), Lê Đình Đôn (Đại học Nông lâm TP.HCM) thực hiện nhằm xác định khả năng kháng bệnh của các giống cải ngọt trên cơ sở phản ứng của mô lá đến sự xâm nhiễm của vi khuẩn gây bệnh thông qua việc lây nhiễm nhân tạo.

Các giống được sử dụng trong thí nghiệm gồm: giống Hai mũi tên đỏ, giống số 4, Trang nông, giống địa phương do nông dân ở Q12 tự để giống.

Mẫu bệnh được thu thập ngoài ruộng đồng, sau đó vi khuẩn được phân lập từ vết bệnh trên môi trường PDA, ủ ở nhiệt độ 30oC, sau 24 giờ, đem quan sát và chọn khuẩn lạc có mầu vàng đem nhân sinh khối trong môi trường LB. Bốn giống cải ngọt được chủng vi khuẩn gây bệnh ở nồng độ 10 (7) và quan sát phản ứng của mô lá đến sự xâm nhiễm của vi khuẩn. Thí nghiệm đồng ruộng để đánh giá mức độ nhiễm bệnh của 4 giống, được thiết kế dưới dạng khối đầy đủ hoàn toàn ngẫu nhiên với 12 lần lặp lại. Sử dụng diện tích dưới đường cong diễn biến bệnh (AUPDC) để định lượng mức độ nhiễm bệnh khác nhau giữa các giống.
Kết quả cho thấy, giống cải ngọt địa phương biểu hiện phản ứng kháng bệnh rõ hơn, đốm bệnh không điển hình, nhỏ, không hình thành mô hoại tử. Trong khi đó, đốm bệnh trên các giống Hai mũi tên đỏ, giống số 4 và giống trang nông là lớn hơn nhiều và xuất hiện mô bị hoại tử. Giá trị AUPDC trên các giống này cũng lớn hơn và khác biệt có ý nghĩa thống kê so với giống địa phương.
Từ đó, nhóm tác giả đưa ra kiến nghị khi nghiên cứu tính kháng bệnh của các giống nên dựa trên cơ sở sinh hóa và di truyền.

BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả