SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích không gian tác động môi trường của đường Hồ Chí Minh bằng phương pháp viễn thám và Gis A

Đề tài do TS Vũ Anh Tuấn thực hiện nhằm tìm ra phương pháp bảo vệ môi trường khu vực đường Hồ Chí Minh – nơi có nhiều loài động vật sinh sống.

Đường Hồ Chí Minh được xây dựng đã ít nhiều ảnh hưởng tới môi trường sống hoang dã đặc biệt là ở miền núi khu vực Trung Trường Sơn. Trong phạm vi nghiên cứu, đề tài chú trọng đến ảnh hưởng của đường tới sinh cảnh của các loài động vật có mặt trong khu vực (với giả thiết các loài động vật này có cuộc sống gắn với môi trường tự nhiên).
Đề tài phân tích phương pháp không gian ảnh hưởng tới sinh cảnh của đường Hồ Chí Minh qua 3 tiêu chí: đánh giá sinh cảnh bị chia cắt theo hoạt động của con người, lớp phủ thực vật, điều kiện địa hình.
Kết quả cho thấy, khu vực đáng quan tâm là từ Phước Mỹ đến Đakpet và từ Đak rông đến Abung là những đoạn mà đường Hồ Chí Minh đi sát với các khu bảo tồn thiên nhiên Ngọc Linh và Đaknông. Vì thế đề tài đã kiến nghị giải pháp giảm ảnh hưởng của tuyến đường qua hoạt động của con người và bảo vệ, phục hồi lớp phủ thực vật. Ngoài ra, cần có những nghiên cứu tiếp theo về ảnh hưởng của các yếu tố khác tới mức độ chia cắt sinh cảnh tới môi trường của đường Hồ Chí Minh.

BH (Theo Tạp chí KHCN nhiệt, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả