SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân tích giới hạn phá hoại và giới hạn thích ứng của kết cấu bằng phương pháp phần tử hữu hạn P1

Đề tài do TS. Ngô Ngọc Sơn (Bộ môn Cầu hầm, Đại học Giao thông Vận tải) thực hiện. Bài toán phân tích giới hạn thích ứng- một dạng suy rộng của phép phân tích giới hạn kết cấu là một trong những phương pháp được sử dụng rộng rãi trong nhóm các phương pháp “trực tiếp” hoặc “đơn giản hóa”. Phương pháp này tránh được việc giải bài toán lặp từng bước theo thời gian mà vẫn cung cấp được các thông tin có ích liên quan đến sự phá hoại của kết cấu dẻo.

Nghiên cứu tập trung vào giải quyết hai vấn đề chính gồm: ứng xử loking trong trạng thái biến dạng phẳng và bài toán không gian của các phần tử, các điều kiện chảy thường dùng và phần 2, đi vào cụ thể bằng việc giải các bài toán, thực hiện các ví dụ minh họa. Trong đó, về ứng xử loking trong trạng thái  biến dạng phẳng và bài toán không gian của các phần tử, các điều kiện chảy thường dùng, đề tài tiếp cận bằng việc sử dụng phương pháp tĩnh dùng loại phần tử p. Sau đó để rút ngắn thời gian giải các bài toán tối ưu phi tuyến lớn, phương pháp phần tử p sẽ được trợ giúp bởi một sơ đồ giải lặp thích ứng và phương pháp điểm trong tuyến tính bằng cách tuyến tính hóa điều kiện chảy.

Một hướng nghiên cứu mới mở ra là việc sử dụng sơ đồ lặp thích ứng hp (vừa chia nhỏ lưới, vừa thay đổi bậc đa thức trong các phân tử). Các sơ đồ này đã được sử dụng trong các nghiên cứu của Demkowicz.

BH (Theo Tạp chí Cầu đường, số 1&2/2008)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả