SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân loại khí hậu nông nghiệp phục vụ phát triển nông – lâm nghiệp bền vững của tỉnh Lai Châu 

Đề tài “nghiên cứu đặc điểm khí hậu và phân vùng khí hậu phục vụ phát triển nông lâm nghiệp bền vững của tỉnh Lai Châu” do TS. Nguyễn Văn Liêm, ThS. Nguyễn Hồng Sơn, CN. Nguyễn Qúy Vinh (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường) thực hiện năm 2011-2012.

Theo đó, ở Lai Châu, sự phân hóa khí hậu phụ thuộc vào điều kiện địa lý, địa hình cụ thể của địa phương, đặc biệt là phân hóa rõ nét theo độ cao địa hình: thung lũng, và đồi núi thấp, núi cao vừa và núi cao. Lai Châu có 3 dạng khí hậu tương ứng là khí hậu thung lũng và núi thấp, khí hậu núi cao vừa và khí hậu núi cao.

Phân vùng khí hậu nông nghiệp tỉnh Lai Châu dựa vào chỉ tiêu chính quyết định sự sinh trưởng, phát triển và hình thành năng suất, sản  lượng cây trồng là tài nguyên nhiệt (biểu thị bằng tổng nhiệt độ năm) và tài nguyên ẩm, mức bảo đảm ẩm cho cây trồng (biểu thị bằng chỉ số ẩm). Kết quả đã phân ra được 3 vùng nhiệt (thông qua chỉ tiêu tổng nhiệt độ năm) và 3 vùng ẩm (thông qua chỉ số ẩm mùa khô). Thông qua việc tổ hợp (lồng ghép) chế độ nhiệt - ẩm đề tài đã phân định được 5 tiểu vùng khí hậu nông nghiệp trên lãnh thổ tỉnh Lai Châu một cách khá hợp lý. Phân vùng khí hậu nông nghiệp Lai Châu rất có ích cho việc lập quy hoạch, kế hoạch, quản lý, chỉ đạo phát triển nông lâm nghiệp bền vững của tỉnh.
 
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 1/2013)

Các tin khác: