SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân loại các loại hình sử dụng đất chính theo khả năng đất đai lưu vực sông Chu (phần lãnh thổ Việt Nam)

Đề tài do ThS. Lê Kim Dung (ĐH Hồng Đức) thực hiện nghiên cứu phân loại các loại hình sử dụng đất chính theo khả năng đất đai trên toàn lưu vực sông Chu.
Sông Chu là phụ lưu cấp 1 lớn nhất của hệ thống sông Mã. Phân loại các loại hình sử dụng đất chính theo khả năng đất đai lưu vực sông được tiếp cận theo nhiều hướng khác nhau, trong đó phân cấp đầu nguồn dựa trên nghiên cứu xói mòn tiềm năng là một trong những hướng nghiên cứu đúng đắn. Bởi khả năng đất đai (Capability) là tiềm năng (Poten-tial) của đất đai cho các loại hình sử dụng hay hoạt động quản lý cụ thể. Nó không nhất thiết phải là loại hình sử dụng tốt nhất hay có lợi ích lớn nhất (theo Dent D., Young A). [138]. Vận dụng phương pháp nghiên cứu trên, lưu vực sông Chu được phân ra thành 4 cấp xói mòn yếu, trung bình, mạnh và rất mạnh tương ứng với 4 loại hình đất sử dụng chính là đất rừng phòng hộ, đất lâm nghiệp sản xuất, đất nông lâm kết hợp, đất nông nghiệp vùng thấp và phi nông nghiệp. Xét trên toàn bộ lưu vực và trên từng lưu vực con, sự phân bổ diện tích là hoàn toàn phù hợp với đặc điểm tự nhiên và diện tích quy hoạch sử dụng đất của địa phương.
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 6/2011)

Các tin khác: