SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân lập một số hợp chất phenol từ dư phẩm của nhựa mù u (Calophyllum inophyllum L.)

Đề tài do các tác giả Phạm Ngọc Dung, Nguyễn Khắc Quỳnh Cứ, Võ Thị Bạch Huệ (ĐH Y dược TP.HCM), Hà Minh Hiển, Nguyễn Văn Thị (Viện Kiểm nghiệm thuốc TP.HCM) thực hiện phân lập và xác định cấu trúc hóa học của hai hợp chất phenol từ nhựa mù u dư phẩm.
Nghiên cứu tiến hành với nhựa mù u dư phẩm của quá trình sản xuất dầu mù u thu được tại các nơi sản xuất dầu mù u tinh chế vào năm 2008 ở TP.HCM.
Từ dịch chiết n-hexan của nhựa mù u dư phẩm trong quá trình sản xuất dầu mù u, bằng các phương pháp sắc ký đã phân lập và bằng các phương pháp phổ nghiệm như UV-Vis, IR, GC-MS, NMR đã xác định được cấu trúc hóa học của 2 hợp chất xanthon: 1,5-dihydroxyxanthon và 4-hydroxyx-anthon. Đây là hai hợp chất phenol lần đầu tiên được phân lập trong nhựa mù u dư phẩm này của nhóm tác giả.
 
LV (nguồn: TC Dược học, 3/2009)

Các tin khác: