SpStinet - vwpChiTiet

 

Phân bố và vận tải ẩm trong các lớp khí quyển trên khu vực Bắc bộ Việt Nam

Đề tài do ThS. Vũ Văn Thăng, GS.TS Nguyễn Trọng Hữu, ThS. Phạm Thị Thanh Hương, ThS. Nguyễn Văn Hiệp (Viện Khoa học khí tượng thủy văn và môi trường), ThS. Nguyễn Quốc Trinh (Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn Trung ương) thực hiện tính toán phân bố độ ẩm và cơ chế vận tải ẩm trong các lớp khí quyển trên khu vực Bắc bộ Việt Nam.
Theo đó, độ ẩm riêng trên khu vực Bắc bộ Việt Nam tăng dần từ tháng 5 sang tháng 6, cao nhất vào tháng 7, tháng 8 và lại thấp dần trong tháng 9, tháng 10. Độ ẩm riêng cao nhất ở lớp 1 và giảm dần từ thấp lên cao. Dòng vận tải ẩm ở lớp 1 mạnh hơn so với dòng vận tải ẩm ở lớp 2 và lớp 3, xét về kinh hướng cũng như về vĩ hướng. Dòng vận tải ẩm bắt đầu mạnh lên từ tháng 5, tháng 6, phát triển rộng rãi và mạnh nhất vào tháng 7, tháng 8, suy yếu đi vào tháng 9, tháng 10.
LV (TC Khí tượng thủy văn, 2/2011)

Các tin khác: