SpStinet - vwpChiTiet

 

Ban Khoa học và Công nghệ địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết công tác năm 2011

Ngày 29/12/2012, tại Hà Nội, Ban Khoa học và Công nghệ (KH&CN) địa phương tổ chức Hội nghị tổng kết đánh giá tình hình thực hiện chương trình công tác năm 2011 và phương hướng nhiệm vụ năm 2012. Tham dự hội nghị có Thứ trưởng Bộ KH&CN Nghiêm Vũ Khải; Vụ trưởng, Trưởng ban Ban KH&CN địa phương Hồ Ngọc Luật cùng một số đại diện các Vụ, Viện, Cục…
 

Vụ trưởng, Trưởng ban Ban KH&CN địa phương Hồ Ngọc Luật cho biết, năm 2011 các hoạt động nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ đã bám sát nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội của các ngành, các cấp; đã gắn bó thiết thực hơn với sản xuất và đời sống ở từng địa phương. Đặc biệt là việc ứng dụng các giống mới có năng suất cao, chất lượng tốt, lựa chọn các công nghệ chế biến phù hợp vào sản xuất đã góp phần tích cực trong việc tăng năng suất và chất lượng sản phẩm hàng hóa, đóng góp lớn cho sự tăng trưởng kinh tế của địa phương.
So với các năm trước, năm 2011 tổng kinh phí sự nghiệp nghiên cứu khoa học được Trung ương bố trí cho các địa phương là 1.560 tỷ đồng vì vậy tình hình phân bổ kinh phí tại các địa phương đã được cải thiện theo chiều hướng tốt hơn. Tổng kinh phí UBND các tỉnh, thành phố cân đối cho ngành KH&CN đạt 96,6%, trong đó 2/3 số địa phương được UBND các tỉnh, thành phố đã phê duyệt bằng và cao hơn kinh phí Trung ương đã phân bổ. Đây là năm đầu tiên mà 2/3 các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương đã phê duyệt dự toán kinh phí sự nghiệp KH&CN bằng và cao hơn kinh phí Trung ương đã phân bổ.
Năm 2011 đã có 170 dự án được phê duyệt (năm 2010 là 86 dự án). Kinh phí đầu tư phát triển được tập trung cơ bản vào đầu tư tăng cường tiềm lực cơ sở vật chất cho các đơn vị sự nghiệp của tỉnh như xây dựng các trụ sở làm việc và cơ sở làm việc cho các Trung tâm Ứng dụng tiến bộ KH&CN, Trung tâm ứng dụng công nghệ sinh học, Trung tâm nuôi cấy mô, các Trại giống vật nuôi….
Ban KH&CN địa phương cũng đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ kiểm tra và hướng dẫn việc triển khai kế hoạch KH&CN năm 2011 của các tỉnh, thành phố. Qua đó không chỉ tăng cường vai trò chỉ đạo thống nhất về mặt chuyên môn, nghiệp vụ của Bộ đối với địa phương mà còn là kênh thông tin nắm bắt kịp thời những biến từ thực tiễn để có quyết sách điều phối kịp thời. Kết quả cho thấy, nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, các cấp ở địa phương về vai trò, vị trí của KH&CN trong phát triển kinh tế xã hội được nâng lên, đo đó đã có sự quan tâm hơn tròn chỉ đạo, điều hành các hoạt động KH&CN đề KH&CN đóng góp được nhiều cho sự phát triển kinh tế xã hội của cả nước nói chung và từng địa phương nói riêng…
Tuy nhiên, theo ông Hồ Ngọc Luật, bên cạnh những thành công đạt được vẫn còn một số tồn tại và hạn chế như: trong công tác tham mưu, tư vấn giúp Lãnh đạo Bộ đôi khi còn chưa chủ động; việc xây dựng mối quan hệ công tác giữa Bộ với các cấp, cơ quan lãnh đạo ở địa phương nhiều lúc còn chưa thường xuyên, chưa có sự kết hợp chặt chẽ…
Vì vậy, ông Hồ Ngọc Luật khẳng định, năm 2012 Ban KH&CN địa phương xây dựng kế hoạch tập trung vào 16 nhiệm vụ như: tổ chức đánh giá tình hình hoạt động KH&CN 6 tháng đầu năm của 32 tỉnh thành phố, đề xuất phương án bố trí tài chính cho hoạt động KH&CN năm 2013; thực hiện công tác hướng dẫn, kiểm tra, giám sát tình tình kế hoạch KH&CN năm 2012 theo tinh thần triển khai thực hiện Đề án đổi mới, Quyết định 1244; tổ chức các hội nghị, hội thảo, truyền thông để nhân rộng các kết quả chuyển giao ứng dụng KH&CN tại các địa phương, giới thiệu và phát triển công nghệ mới có triển vọng áp dụng trong vùng…
Nguồn:  Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển truyền thông KH&CN

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả