SpStinet - vwpChiTiet

 

Những dẫn liệu về họ Na (annonaceae), họ thầu dầu (Euphorbiaceae) và họ đậu (fabaceae) ở bắc Quỳnh Lưu, Nghệ An

Đề tài do nhóm tác giả Đỗ Ngọc Đại, Nguyễn Văn Giang, Phạm Hồng Ban (Đại học Vinh) thực hiện nhằm đưa ra một số dẫn liệu về họ Đậu, họ Thầu dầu và họ Na làm cơ sở cho việc khai thác và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên thiên nhiên trong khu vực Quỳnh Lưu, Nghệ An.

Nhóm tác giả tiến hành xác định thành phần loài của họ Na, họ Thầu dầu và họ Đậu ở Bắc Quỳnh Lưu và xác định giá trị sử dụng của các loài thuộc 3 họ trên trong 6 tháng (tháng 6 - tháng 12 năm 2007).
Kết quả nghiên cứu đã xác định được 116 loài, 52 chi. Trong đó họ Na 35 loài, 11 chi; họ Thầu dầu 50 loài, 25 chi và họ Đậu 31 loài, 16 chi. Các chi đa dạng nhất: Mallotus, Polyalthia (7 loài), Desmodium, Uvvaria, Croton (6 loài), Artabotrys, Desmos, Ormosia, Euphorbia, Melodorum (4 loài).
Họ Na, họ Thầu dầu, họ Đậu có nhiều loài có giá trị kinh tế cao trong đó có 40 loài cây làm thuốc, 20 loài cho tinh dầu, 12 loài cây lấy gỗ, 6 loài cho lương thực thực phẩm, 5 loài làm cảnh.

BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả