SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận diện sản phẩm chuyển gen trong thức ăn chăn nuôi

Đây là đề tài của nhóm nghiên cứu Nguyễn Lộc Hiền, Huỳnh Kỳ, Trường đại học Cần Thơ; Huỳnh Thị Ngọc Ánh, Huỳnh Thanh Tùng, Trường đại học Bình Dương.

Xuất phát từ thực tế những mối lo ngại về các tác hại tiềm tàng của sản phẩm chuyển gen lên môi trường và sức khỏe cộng đồng, 10 mẫu thức ăn chăn nuôi được thu thập ngẫu nhiên trên thị trường Bình Dương và Cần Thơ, và 10 mẫu thức ăn tự phối trộn có chứa sản phẩm chuyển gen với hàm lượng từ 1% đến 100% đã được phân tích.

Kết quả cho thấy, ở các mẫu thức ăn chăn nuôi thương phẩm phát hiện được 8/10 mẫu có mang chuyển gen với sự hiện diện của 35S promoter và 7/10 mẫu với sự hiện diện của Nos terminator.
 
Nguồn: Khoa học Phổ thông

Các tin khác: