SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận dạng các hiện tượng quá độ trong MBA sử dụng phân tích Wavelet và Fuzzy Logic

Đề tài do các tác giả Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Tuấn Dũng thực hiện nhằm nhận dạng các hiện tượng quá độ trong MBA sử dụng phân tích Wavelet và Fuzzy Logic.

Phép biến đổi Wavelet được xem là một công cụ phân tích mới được sử dụng để phân tích các tín hiệu dừng cũng như quá độ. Nó được xem như một kỹ thuật cơ bản cho việc nhận dạng ngắn mạch bên trong, bên ngoài từ các điều kiện dòng từ hóa và dòng quá kích trong MBA. Việc xử lý các tín hiệu dòng so lệch bằng wavelet đã nhận ra được các nét đặc trưng cơ bản giữa các dạng sóng của dòng từ hóa, dòng quá kích với các dạng sóng của dòng sự cố. Đây chính là độ méo dạng sóng thu được từ phân tích wavelet. Tuy nhiên để phân biệt được chính xác từng dạng riêng biệt, cần phải sử dụng đến phép phân tích mờ. Bởi theo đề tài, hiện tượng và dạng sự cố rất đa dạng ở từng loại MBA khác nhau, từng loại chất liệu mạch từ khác nhau hay từng chế độ vận hành khác nhau nên kết quả thu được khác nhau. Xét về mặt vật lý, tất cả chúng đều nằm trong các dạng sóng tín hiệu và có những đặc trưng khác biệt.
Khi sử dụng phép biến đổi Wavelet kết hợp với kỹ thuật nhận dạng bằng logic mờ sẽ giúp nhận dạng nhanh và chính xác.
BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả