SpStinet - vwpChiTiet

 

Nhận dạng các hiện tượng quá độ trong máy biến áp sử dụng phân tích Wavelet và fuzzy logic

Phép biến đổi Wavelet được xem là một công cụ phân tích mới được sử dụng để phân tích các tín hiệu dừng cũng như quá độ. Nó cũng được xem như một kỹ thuật cơ bản cho việc nhận dạng ngắn mạch bên trong, bên ngoài từ các điều kiện dòng từ hóa và dòng quá kích trong máy biến áp.

Nhóm tác giả Nguyễn Hoàng Việt, Nguyễn Tuấn Dũng tiến hành phân tích kỹ thuật Wavelet và phân tích mờ (fuzzy logic). Với việc xử lý các tín hiệu dòng so lệch bằng Wavelet đã nhận được các nét đặc trưng cơ bản giữa các dạng sóng của từ hóa, dòng quá kích với các dạng sóng của dòng sự cố. Với việc phân tích kỹ thuật mờ giúp phân biệt chính xác từng dạng riêng biệt của các hiện tượng vật lý trên máy biến áp.
Kết quả thí nghiệm cho thấy, chỉ cần khảo sát trên 4 cửa sổ lấy mẫu trên d4 là có thể nhận dạng được các từ hóa, dòng ngắn mạch, dòng kích từ thông qua việc phân tích và giải mờ chúng.
Phương pháp này mang lại hiệu quả nhanh và chính xác vì thực tế có khá nhiều chủng loại cũng như trạng thái hoạt động của máy biến áp nhưng về mặt vật lý thì tất cả các dạng sóng méo đều có dạng tương tự nhau trong từng trường hợp từ hóa, quá kích hay ngắn mạch khi sử dụng phép biến đổi Wavelet với kỹ thuật nhận dạng bằng logic.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, tập 45, số 3/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả