SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu, xây dựng Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020

Vừa qua, Sở KH&CN Nghệ An, Hội đồng nghiệm thu KH&CN tỉnh đã tổ chức nghiệm thu đề tài: “Nghiên cứu, xây dựng Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020” do ThS. Hoàng Văn Tám - Phó Giám đốc sở làm chủ nhiệm.
Mục tiêu của đề tài là: Đưa ra được định hướng, mục tiêu, nội dung và các giải pháp nhằm ứng dụng và phát triển công nghệ cao trên một số lĩnh vực chủ yếu phục vụ phát triển KT-XH của tỉnh theo hướng CNH-HĐH. Cung cấp luận cứ khoa học và thực tiễn để Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh ban hành Chương trình ứng dụng và phát triển công nghệ cao ở tỉnh Nghệ An giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020.
Kết quả, đề tài đã cung cấp tổng quan chung về công nghệ cao và kinh nghiệm ứng dụng, phát triển công nghệ cao ở trong và ngoài nước; đánh giá sát thực tế tình hình ứng dụng và phát triển công nghệ cao ở Nghệ An trong giai đoạn 2006-2011. Khái quát được hoạt động ứng dụng và phát triển công nghệ cao của tỉnh đã có chuyển biến tích cực; các hoạt động ứng dụng CNTT được đẩy mạnh nhất là trong quản lý nhà nước, sản xuất kinh doanh và quốc phòng an ninh. Một số tiến bộ về CNSH được ứng dụng có hiệu quả trong sản xuất nông lâm thuỷ sản và môi trường; thu hút được một số dự án có quy mô lớn. Đề tài cũng chỉ ra được những mặt tồn tại và nguyên nhân trong ứng dụng và phát triển công nghệ cao ở Nghệ An. Từ đó đưa ra quan điểm, mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp chính ứng dụng và phát triển công nghệ cao giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020 ở Nghệ An; đặc biệt đề xuất nhóm cơ chế chính sách, đề án, dự án và chương trình thực hiện.
Đề tài đem lại những nhận thức mới về công nghệ cao, tổng quan chung về công nghệ cao. Các nghiên cứu đề xuất của đề tài là cơ sở khoa học và thực tiễn giúp cho Tỉnh uỷ, UBND tỉnh ban hành Nghị quyết về ứng dụng và phát triển công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh giai đoạn 2011-2015, có tính đến 2020. Kết quả đề tài đã tham mưu Ban chấp hành Tỉnh uỷ ban hành Nghị quyết số 07-NQ-TU ngày 4.2.2012 về ứng dụng và phát triển công nghệ cao giai đoạn 2011-2020.
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 3/2012)

Các tin khác: