SpStinet - vwpChiTiet

 

Bắc Kạn: Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố và khả năng phát triển cây Kim tuyến tại một số huyện

Từ tháng 1.2012, Trung tâm ứng dụng tiến bộ KH&CN Bắc Kạn đã xây dựng và chủ trì thực hiện đề tài “Nghiên cứu đặc điểm sinh học, phân bố và khả năng phát triển cây Kim tuyến tại một số huyện của tỉnh Bắc Kạn”.

Theo báo cáo của cơ quan chủ trì, đến nay đề tài đã thực hiện khảo sát điều tra thu thập số liệu khoa học về vùng có cây Kim tuyến mọc, phân bố cây Kim tuyến tại hai huyện Bạch Thông và Chợ Đồn, xác định các đặc điểm của cây Kim tuyến tại Bắc Kạn; thử nghiệm hoàn thiện môi trường cấy mô cây Kim tuyến tại phòng cấy mô của Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ Bắc Kạn. Đã cấy mô được 59 bình chồi, tương đương 600 chồi với hệ số nhân bình quân 3-4 lần; trồng thử nghiệm được 840 cây Kim tuyến tự nhiên tại nhà lưới của Trung tâm. Hiện tại cây trong nhà lưới phát triển bình thường.

Trong thời gian tới cơ quan chủ trì thực hiện đề tài sẽ tiếp tục triển khai các nội dung: đối với nuôi cấy mô cây Kim tuyến, nghiên cứu hoàn thiện kỹ thuật môi trường tạo chồi và tạo rễ của cây, hoàn thiện kỹ thuật giá thể ra cây sau nuôi cấy; đưa cây Kim tuyến nuôi cấy mô ra nhà lưới; theo dõi, đánh giá các chỉ tiêu kỹ thuật của cây trong nhà lưới và ngoài thực địa.
 
LV (nguồn: TC Hoạt động KH, 12/2012)

Các tin khác: