SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu, đề xuất khung cấu trúc và tiêu chí dữ liệu của cơ sở dữ liệu KH&CN quốc tế của Việt Nam”

Trong bối cảnh thực hiện “Đề án hội nhập quốc tế về khoa học và công nghệ (KH&CN) đến năm 2020”, nhằm xây dựng hệ thống cơ sở dữ liệu (CSDL) KH&CN quốc tế của Việt Nam trên nền tảng cơ sở lý luận khoa học mang tính toàn diện, đầy đủ, đảm bảo tính liên thông và tương thích với quốc tế, có khả năng trao đổi và tương tác với các cơ sở dữ liệu khác nhau, phục vụ cho công tác quản lý và triển khai các hoạt động KH&CN, ngày 28/8/2013, Cục Thông tin KH&CN Quốc gia tổ chức Hội thảo “Nghiên cứu, đề xuất khung cấu trúc và tiêu chí dữ liệu của các CSDL cấu thành CSDL KH&CN quốc tế của Việt Nam”. TS. Lê Xuân Định - Cục trưởng Cục Thông tin KH&CN Quốc gia chủ trì Hội thảo.
 

Tại Hội thảo, đại biểu đã được nghe các Báo cáo viên trình bày về cơ sở pháp lý, kinh nghiệm quốc tế và đề xuất khung cấu trúc và tiêu chí dữ liệu của các CSDL thành phần như CSDL về tổ chức KH&CN quốc tế, CSDL về chuyên gia KH&CN quốc tế, CSDL về Chương trình/dự án/sự kiện KH&CN quốc tế, CSDL về công nghệ chủ chốt, Cổng kết nối CSDL KH&CN quốc tế của Việt Nam và giải pháp tích hợp các CSDL KH&CN quốc tế của Việt Nam. Các đại biểu đã trao đổi một cách cởi mở, đi sâu vào những vấn đề cụ thể cần thiết phải giải quyết khi xây dựng CSDL KH&CN quốc tế như xác định các trường dữ liệu bắt buộc, các thuộc tính của trường; hệ thống tổ chức dữ liệu và liên kết các trường dữ liệu khác nhau và liên kết với các CSDL khác, giải pháp kết nối nhằm đảm bảo tính tương thích quốc tế.

Kết thúc Hội thảo, các đại biểu đã thống nhất việc nghiên cứu xây dựng khung và hệ tiêu chí CSDL KH&CN quốc tế sẽ cung cấp một cơ sở phương pháp luận thống nhất để giúp cho các đơn vị thuộc Bộ KH&CN và các Bộ, ngành khác triển khai xây dựng các CSDL KH&CN trong thực tế, đảm bảo tính liên thông giữa các CSDL với nhau và tương hợp với các CSDL KH&CN của quốc tế, phục vụ đắc lực cho việc triển khai các nhiệm vụ trong khuôn khổ Đề án hội nhập quốc tế về KH&CN đến năm 2020 nói riêng và phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trong thời kỳ hội nhập quốc tế nói chung của đất nước.
Nguồn:  NASATI

Các tin khác: