SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu xây dựng công cụ tin học phục vụ quản lý nhà nước về môi trường cho khu công nghiệp tập trung, trường hợp cụ thể là khu công nghiệp Lê Minh Xuân

(Cesti) Đề tài do TS. Bùi Tá Long, ThS. Nguyễn Thị Truyền (Viện tài nguyên và môi trường) và các cộng sự thực hiện đã được Sở KH&CN TP.HCM nghiệm thu ngày 24/7.

Công tác quản lý môi trường tại các khu công nghiệp (KCN) đang đòi hỏi quản lý một khối lượng lớn các dữ liệu trong khi việc lưu trữ, truy cập chia sẻ thông tin cũng như quản lý các dữ liệu còn nhiều hạn chế... Do đó, ứng dụng CNTT mà cụ thể là xây dựng phần mềm dựa trên công nghệ GIS (Công nghệ hệ thống thông tin địa lý) và CNTT chính là giải pháp cần thiết cho vấn đề này.
Với mục tiêu xây dựng công cụ tin học hỗ trợ các KCN, các cơ quan quản lý môi trường trong việc tổ chức lưu trữ và truy tìm các dữ liệu liên quan đến việc quản lý môi trường, tiến hành nhiều phân tích khác nhau trên những cơ sơ dữ liệu được lưu trữ để đánh giá và lập kế hoạch điều chỉnh kịp thời, đánh giá nhanh chóng ảnh hưởng hoạt động sản xuất lên môi trường thông qua sự kết nối cơ sở dữ liệu với mô hình toán; phục vụ cho sự trao đổi thông tin và báo cáo định kỳ giữa KCN với các cơ quan quản lý môi trường…, nhóm tác giả đã xây dựng thành công phần mềm TISEMIZ, ứng dụng thử nghiệm tại KCN Lê Minh Xuân.
Nhóm tác giả cho biết, đây là một nghiên cứu tương đối phức tạp bởi nó liên kết hai lĩnh vực nghiên cứu khác nhau, đó là quản lý môi trường và tin học môi trường để tạo ra một sản phẩm có tính ứng dụng thực tiễn. Theo đó, phần mềm TISEMIZ (Tool for Improving Strength Enviromental Management for Industrial Zone) phiên bản 1.0 gồm 3 module tương đối độc lập nhưng có liên hệ mật thiết với nhau, trợ giúp cho việc phân tích và quản lý môi trường (ENVIMDA quản lý nhập xuất số liệu; Web môi trường quản lý thông tin, làm báo cáo tự động qua kỹ thuật Web; ENVIMAP, phần mềm ứng dụng GIS tích hợp với mô hình toán). Một trong những chức năng quan trọng của TISEMIZ là chức năng báo cáo với 7 nhóm báo cáo gồm báo cáo doanh nghiệp tổng hợp năm; báo cáo tổng hợp hoạt động môi trường; báo cáo 6 tháng hoạt động môi trường; báo cáo chất lượng môi trường nhà máy; báo cáo hoạt động môi trường; báo cáo tuần hoạt động môi trường; báo cáo phí nước thải. TISEMIZ bước đầu đã được nhóm tác giả triển khai thử nghiệm tại Ban quản lý các khu chế xuất – khu công nghiệp TP.HCM (Hepza), Trung tâm ứng dụng hệ thống thông tin địa lý (Sở KH&CN TP.HCM) và Ban quản lý KCN Lê Minh Xuân và cho kết quả khả quan. Ngoài ra, phần mềm này còn có thể sử dụng cho Sở tài nguyên và môi trường TP.HCM, Công ty CP đầu tư và xây dựng Bình Chánh (BCCI - )… Cạnh đó, đề tài cũng đã xây dựng được phương pháp luận cho mô hình tin học hóa quá trình nhập, xuất dữ liệu môi trường tại KCN tập trung, hình thành cấu trúc cơ sở dữ liệu môi trường quản lý tập trung và thống nhất các dữ liệu môi trường liên quan tới KCN…
Hội đồng nghiệm thu đánh giá cao kết quả mang tính ứng dụng thực tiễn của đề tài, tuy nhiên, để chuyển giao và ứng dụng vào thực tế thì còn phải tháo gỡ nhiều vướng mắc mà quan trọng nhất là cơ sở pháp lý (cơ chế chính sách, vấn đề bản quyền…).
Lam Vân
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả