SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu vai trò của vi khuẩn Mannheimia haemolytica và Pasteurella multocida trong bệnh tụ huyết trùng ở dê, cừu tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa, Đắc Lắc

Đề tài do các tác giả Nguyễn Đức Tân, Lê Lập, Đào Duy Hưng, Đặng Văn Tuấn, Trương Công Thôi, Lê Đình Hải (Phân viên thú y miền Trung) thực hiện nghiên cứu vai trò của vi khuẩn Mannheimia heamolytica và Pasteuralla multocida trong bệnh tụ huyết trùng (THT) ở dê, cừu làm cơ sở khoa học để đề ra các biện pháp phòng trị.

Đề tài tiến hành điều tra dịch tễ học bệnh THT trên 21.882 dê, cừu nuôi tại Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắc Lắc trong thời gian từ 2004-2007.
Kết quả cho thấy, bệnh THT dê, cừu xảy ra khá phổ biến tại 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắc Lắc, đặc biệt vào mùa mưa và đối với dê, cừu dưới 3 tháng tuổi. Đã phân lập được 77 chủng Mannheimia heamolytica và 55 chủng Pasteurella multocida từ 254 dê, cừu mắc bệnh THT. Các chủng vi khuẩn Mannheimia heamolytica và Pasteuralla multocida phân lập được đều có các đặc tính sinh vật hóa học đặc trưng của loài và thể hiện độc lực cao đối với chuột bạch, dê, cừu thí nghiệm. Vi khuẩn M. heamolytica phân lập từ dê, cừu ở 3 tỉnh thuộc biotype A (70,13%) và biotype T (29,87%). Các chủng vi khuẩn M. heamolytica và P. multocida mẫn cảm cao nhất với các kháng sinh như Amoxicillin/Clavilanic Acid, Cephalexin, Ciprofloxacin, Gentamicin. Các kháng sinh khác mẫn cảm trung bình hoặc đã bị kháng. Gây bệnh thực nghiệm thành công cho dê, cừu bằng các chủng P. multocida và M. haemolytica, dê, cừu thể hiện rõ triệu chứng, bệnh tích điển hình của bệnh THT. Như vậy, vi khuẩn M. heamolytica và P. multocida là tác nhân chính gây bệnh THT dê, cừu ở 3 tỉnh Ninh Thuận, Khánh Hòa và Đắc Lắc.
LV (theo TC NN&PTNT, 5/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả