SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu và mô hình hóa quá trình vận tải chất trong môi truờng xốp khi có một hệ phản ứng hóa học phức tạp.

Vận tốc của quá trình hóa học dị thể khi sử dụng các chất xúc tác xốp, có bề mặt trong phát triển chẳng những phụ thuộc vào vận tốc hóa học mà còn phụ thuộc vào vận tốc của các quá trình vận tải chất và vận tải năng lượng bên trong không gian mao quản của các vật thể xốp.

Các tác giả Mai Xuân Ký, Tạ Hồng Đức, Phạm Ngọc Anh đã tiến hành nghiên cứu thiết lập mô hình khuếch tán bên trong khi có một hệ phản ứng hóa học phức tạp bằng bài toán xác định tỉ lượng hóa học hệ phản ứng hóa học phức tạp, giải một số mô hình khuếch tán bên trong vật thể xốp khi sử dụng các phép đơn giản hóa và giải hệ phản ứng Reforrming dầu mỏ.
Kết quả nghiên cứu cho thấy, bằng cách tính hệ số khuếch tán của hệ nhiều cấu tử theo các cơ chế khác nhau thu được hình ảnh phân bố của chúng trong không gian mao quản là khác nhau. Các kết quả thu được từ phương pháp Runge- Kutta trên cơ sở khai thác phần mềm MATLAB 7.0.4 đều cho thấy cấu tử AR (hợp chất thơm), cấu tử NA (các hyđrocacbon mạch vòng) là những sản phẩm chính của phản ứng bị kìm hãm rất mạnh do hiện tượng khuếch tán bên trong.

BH (Theo tạp chí KH&CN, tập 45, số 3/07)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả