SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng mô hình thống kê để xác định điều kiện tối ưu cho quá trình tổng hợp axit béo bằng phản ứng oxi hóa N- Parafine từ dầu mỏ Việt Nam.

Đề tài do tác giả Đinh Văn Kha (Trung tâm Khoa học Kỹ thuật và Công nghệ Quân sự), Nguyễn Thế Nghiêm, Ngô Thị Thuận (Đại học Khoa học Tự nhiên TP.HCM) thực hiện. Mức độ chuyển hóa N- Parafin thành axit béo vốn phải qua nhiều chất trung gian, diễn biến phức tạp và tạo thành nhiều hợp chất như: ancol, xeton, aldehyde.. Mô hình thống kê mà đề tài sử dụng sẽ giúp xác định điều kiện tối ưu cho quá trình phản ứng.

Nhóm tác giả đã tiến hành thực hiện phản ứng oxi hóa n- Parafin; xây dựng phương trình hồi quy; xúc tác MnO2/KOH bằng các  hoá chất: KmnO4, V2O5, H3BO3…, các chất rắn dạng bột, tinh thể được nghiền trên máy thiết bị nghiền bi ceramic TOSHIBA VF-9. Sau đó rây, sấy khô để nhận được cỡ hạt đều với kích thước hạt từ 1÷5μm. 

Kết quả cho thấy, chỉ số axit trong vùng thực nghiệm phụ thuộc phi tuyến vào nồng độ chất xúc tác, nhiệt độ và thời gian phản ứng. Qua việc áp dụng mô hình thống kê và tối ưu hóa thống kê đề tài đã chọn được loại chất xúc tác tốt nhất cho phản ứng oxi hóa n- Parafin là MnO2/KOH (tỉ lệ 1:1) với điều kiện phản ứng như sau: nhiệt độ phản ứng là 1400C; thời gian tiến hành là 4 giờ; hàm lượng chất xúc tác là 0,1% khối lượng.

BH (Theo Tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 2/08)


 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả