SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu ứng dụng chỉ số chất lượng không khí (AQI) để phục vụ cho công tác quản lý chất lượng không khí

Đề tài do TS. Nghiêm Trung Dũng, KS. Đinh Thu Hằng (Viện KH&CN Môi trường, ĐH Bách khoa Hà Nội), KS. Nguyễn Thành Dương (Trung tâm Mạng lưới Khí tượng thủy văn và Môi trường, Trung tâm KTTV Quốc gia) thực hiện nhằm góp phần tạo cơ sở khoa học cho việc áp dụng AQI tại Việt Nam.

Trên cơ sở nghiên cứu, khảo sát hiện trạng cũng như xu hướng phát triển hiện nay của AQI ở các nước trên thế giới, nhóm tác giả đề xuất và xây dựng được một giải pháp QAI cho Việt Nam. Giải pháp này dựa trên cách tiếp cận hiện nay của Cục Bảo vệ môi trường Mỹ và thực tế ở Việt Nam. AQI được xây dựng trên cơ sở hàm nội suy tuyến tính nên phản ánh được sự tác động có trọng số của nồng độ các chất ô nhiễm đến AQI. Một phần mềm đã được viết để giúp cho việc tính toán AQI được nhanh chóng và thuận lợi. Kết quả nghiên cứu đã được ứng dụng tại Trạm quan trắc chất môi trường không khí Láng, Hà Nội. AQI thu được trong nghiên cứu này cũng có thể được ứng dụng cho công tác quản lý chất lượng không khí ở các địa phương khác của nước ta.
 
LV (nguồn: TC Khí tượng thủy văn, 1/2012)

Các tin khác: