SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tuyển chọn một số giống đậu tương có triển vọng trên đất canh tác nhờ nước trời huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông

Đề tài do tác giả Đặng Bá Đàn (viện KHKT Nông lâm nghiệp Tây Nguyên), GS.VS Trần Đình Long (hội Giống cây trồng), Hồ Huy Cường (viện KHKT Nông nghiệp duyên hải Nam Trung bộ) và cộng tác viên thực hiện nghiên cứu xác định giống đậu tương có triển vọng trên đất canh tác nhờ nước trời huyện Cư Jút tỉnh Đắk Nông.

Với tiềm năng đất đai, khí hậu, năng suất đậu tương ở Cư Jút đạt vào mức trung bình khá trong khu vực Tây Nguyên. Tuy nhiên do canh tác hoàn toàn phụ thuộc vào nước trời nên công tác cải tiến, chọn lọc giống theo hướng có khả năng thích ứng cao với môi trường để góp phần giảm thiệt hại do thời tiết bất thường là những vấn đề luôn được ưu tiên.
Nghiên cứu tiến hành với các giống M103, ĐT12, ĐT21, ĐT23, ĐT93, PC19, đối chứng là giống ĐT84, triển khai tại xã Nam Dong huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông. Thời vụ thí nghiệm là vụ 1 (hè thu) gieo 20/5, thu hoạch tháng 7-8, vụ 2 (thu đông) gieo 5/8 thu hoạch tháng 10-11.
Kết quả, giống đậu tương M103 có thời gian sinh trưởng trung bình từ 82-83 ngày tương đương so với giống ĐT84, năng suất thực thu đạt từ 26,7 tạ/ha trở lên, tương đương hoặc cao hơn đối chứng từ 16,5% đến 22,5% trong điều kiện thời tiết thuận lợi. Giống thuộc loại hình hạt lớn và tương đương với đối chứng. Giống đậu tương ĐT12 đạt năng suất thực thu trên 20,0 tạ/ha tương đương đối chứng, có ưu thế về kiểu hình thấp cây và thời gian sinh trưởng ngắn, nhỏ hơn 75 ngày thích hợp để phục vụ cho xen canh gối vụ, canh tác nhờ nước trời. Từ đó đề tài kiến nghị bổ sung giống đậu tương M103 và ĐT12 vào cơ cấu giống cây trồng tại địa phương.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả