SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng quan về mô hình hoạt tải xe theo các tiêu chuẩn thiết kế cầu đường bộ của một số nước trên thế giới và ở Việt Nam

Đề tài do PGS.TS Hoàng Hà, KS. Lê Hoàng Minh (Vụ KHCN – Bộ Giao thông vận tải) thực hiện nghiên cứu tổng quan về mô hình hoạt tải theo tiêu chuẩn thiết kế cầu trên hệ thống đường bộ đã áp dụng ở một số nước trên thế giới và Việt Nam.
Phân tích mô hình hoạt tải xe theo các tiêu chuẩn thiết kế cầu là nội dung quan trọng giúp việc đánh giá năng lực chịu tải của hệ thống cầu trên đường bộ, làm cơ sở để xác định tải trọng cho phép của các phương tiện cơ giới được phép lưu thông qua các cầu đường bộ, giúp cho việc quản lý khai thác các công trình cầu một cách hiệu quả, đảm bảo an toàn cho người, phương tiện tham gia giao thông cũng như an toàn và tuổi thọ của các công trình cầu.
Theo đó, mô hình hoạt tải xe thiết kế theo các tiêu chuẩn thiết kế cầu của các nước trên thế giới có tính đa dạng, khác biệt đáng kể về cấu tạo mô hình và trị số chưa thực sự thống nhất. Ngoài các mô hình hoạt tải xe thông thường còn sử dụng các mô hình hoạt tải xe đặc biệt dùng cho các mô hình hoạt tải xe đặc biệt dùng cho các tuyến đường chuyên dụng. Các mô hình hoạt tải xe của các nước khác nhau sẽ gây ra hiệu ứng đối với kết cấu cầu chênh lệch đáng kể cho thấy cần phải phân tích, so sánh đầy đủ hơn mối tương quan giữa hiệu ứng do hoạt tải xe theo các mô hình thiết kế khác nhau làm cơ sở cho việc lựa chọn áp dụng các tiêu chuẩn thiết kế cầu nước ngoài khi thiết kế và xây dựng các công trình cầu ở Việt Nam. Đặc trưng của mô hình hoạt tải xe thiết kế và cấp hoạt tải thiết kế trong các tiêu chuẩn cầu có mối liên quan chặt chẽ, là căn cứ quan trọng đẻ đưa ra các quy định về tổ chức giao thông và tải trọng cho phép của các phương tiện giao thông trên thực tế. Đặc biệt đối với các nước xây dựng các công trình cầu qua nhiều thời kỳ, nhiều tiêu chuẩn khác nhau như Việt Nam, vấn đề này cần được nghiên cứu kỹ lưỡng để kiểm soát chặt chẽ các chỉ tiêu kỹ thuật của các phương tiện vận tải nhập khẩu từ nhiều nhà sản xuất khác nhau và đưa ra các quy định chính xác khoa học về chế độ khai thác cho hệ thống các công trình cầu. Vấn đề xây dựng các tuyến vận tải chuyên dụng cho các phương tiện vận tải nặng cũng cần được nghiên cứu đầy đủ hơn. Tác giả kiến nghị nghiên cứu sắp xếp lại cấp hoạt tải xe thiết kế trong tiêu chuẩn thiết kế cầu hiện hành ở Việt Nam theo hướng dùng 2 cấp HL93 và 0,75 HL93 để phù hợp với yêu cầu vận tải đường bộ hiện đại và xu thế chung của các tiêu chuẩn thiết kế cầu trên thế giới.
LV (nguồn: TC Giao thông vận tải, 1+2/2011) 

Các tin khác: