SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam

Đề tài do tác giả Pham Đình Châu (Trường ĐH Bách khoa Hà Nội) thực hiện.
Theo đó, tác giả đã nghiên cứu xây dựng được quy trình tổng hợp 2-amino-5-loro-benzophenon (2) – nguyên liệu trung gian quan trọng trong quá trình tổng hợp thuốc an thần gây ngủ diazepam và diazepam đi từ clorobenzen (4) trong năm bước phản ứng thông qua các hợp chất 4-nitro-clorobenzen (5), 4-amino-clorobenzen (6), 4-N-benzoylamido-clorobenzen (7), 2-amino-5-chloro-benzophenon (2). Cấu trúc hóa học của các hợp chất trung gian 4, 5, 6, 7, 2 cũng như thành phẩm diazepam (1) đều đã được xác định, nhận dạng qua các hằng số vật lý và số liệu một số loại phổ của chúng.
LV (nguồn: TC Dược học, 8/2009)

Các tin khác: