SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tình trạng viêm lợi ở bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ

Đề tài do các tác giả Lê Việt Thắng, Nguyễn Phương Liên (Bệnh viện 103) thực hiện nhằm đánh giá tổn thương lợi bệnh nhân suy thận mạn tính lọc máu chu kỳ.

Nghiên cứu tiến hành với 50 bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ tại Khoa Thận và Lọc máu Viện Quân y 103 và 30 người khỏe mạnh làm chứng. Cả 2 nhóm đều được khám, đánh giá tình trạng viêm lợi sử dụng chỉ số lợi – gingival index – Gl. 
Kết quả cho thấy, Gl trung bình bệnh nhân là 1,29 ± 0,42 tăng khác biệt có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng 0,09 ± 0,17 với p<0,001. Nhóm bệnh nhân thiếu máu các mức độ chiếm 100%. Tỷ lệ bệnh nhân có viêm lợi ở các mức độ là 100%, trong đó 18% viêm nhẹ và 82% viêm vừa. Thiếu máu và thời gian lọc máu lâu có thể là những nguyên nhân gây viêm lợi ở bệnh nhân suy thận mạn tính thận nhân tạo chu kỳ.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 4-2010)

Các tin khác: