SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tính ổn định của hệ cắt động khi gia công tiện

Bảo đảm sự ổn định của quá trình gia công trên máy gọt kim loại luôn là vấn đề cấp thiết đối với ngành cơ khí chế tạo máy. Ths. Nguyễn Hải Nam (Khoa Hàng không Vũ trụ, Học viện Kỹ thuật Quân sự) đã tiến hành phân tích lý thuyết về sự ổn định của hệ động lực học khi gia công tiện, xác định các điều kiện mất ổn định của hệ, phân tích ảnh hưởng của chế độ cắt và đại lượng trễ của lực cắt so với sự thay đổi của chuyển dịch biến dạng đàn hồi đến tính ổn định của quá trình cắt.

Để nghiên cứu sự ảnh hưởng của các tham số (chế độ cắt và đại lượng trễ) đến sự ổn định của quá trình cắt, tác giả đã sử dụng tiêu chuẩn Routh. Trong đó, đại lượng trễ của lực cắt được xác định bởi thể tích biến dạng dẻo.

Kết quả phân tích cho thấy, đại lượng trễ của lực so với sự thay đổi của chuyển dịch biến dạng đàn hồi và chiều sâu cắt ảnh hưởng lớn đến tính ổn định của quá trình cắt. Nghiên cứu đã xác định miền tham số, trong đó có tham số công nghệ, cho phép lựa chọn chế độ cắt phù hợp theo tiêu chuẩn ổn định quá trình cắt.

TN (Nguồn: TC Cơ khí Việt Nam, số 5/2014)

Các tin khác: