SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu tính chất hóa lý của vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 được tổng hợp bằng phương pháp trực tiếp.

Với kích thước mao quản lớn (50-300 Å), đồng đều thành mao quản dày, độ bền nhiệt và thủy nhiệt cao hơn MCM-41, vật liệu mao quản trung bình SBA-15 đã thu hút sự quan tâm của các nhà khoa học, trong lĩnh vực xúc tác và hấp phụ.

Tuy nhiên do SBA-15 là vật liệu trung hòa điện tích và không có tâm xúc tác oxi-hóa khử nên người ta phải tìm cách đưa một số kim loại chuyển tiếp vào mạng cấu trúc của SBA-15 để tạo ra các tâm xúc tác như mong muốn. Vì vậy, việc đưa Ti vào mạng cấu trúc của SBA-15 với hy vọng sẽ tạo ra được một vật liệu Ti-SBA-15 xúc tác hiệu quả với phản ứng oxi hóa chọn lọc các hợp chất hữu cơ là rất cần thiết.
Có 2 phương pháp để đưa Ti vào mạng SBA-15 là đưa trực tiếp và gián tiếp. Trong đề tài nghiên cứu này, nhóm tác giả gồm Hoàng Văn Đức (Trường Đại Học Sư Phạm Huế), Đặng Tuyết Phương, Nguyễn Hữu Phú (Viện Hóa Học thuộc Viện KH&CN Việt Nam) tiến hành tổng hợp vật liệu mao quản trung bình Ti-SBA-15 bằng phương pháp trực tiếp và xác định tính chất của vật liệu bằng các phương pháp hóa lý thích hợp. Kết quả nghiên cứu cho thấy, vật liệu Ti-SBA-15 đã được tổng hợp thành công bằng phương pháp trực tiếp. Các mẫu tổng hợp được đặc trưng bằng các phương pháp hóa lý hiện đại như phổ nhiễu xạ Rơnghen (XRD), phổ tử ngoại và khả biến (UV-Vis), hiển vi điện tử (TEM)… kết quả thu được có thể kết luận rằng, các mẫu tổng hợp được có cấu trúc lục lăng hai chiều với độ trật tự cao, kích thước mao quản đồng đều với đường kính ~ 96 Å, điện tích bề mặt riêng 545 m2/g. Titan đã được đưa vào mạng cấu trúc của SBA-15 và Ti tồn tại trong mạng cấu trúc ở dạng phối trí 4, thay thế đồng hình cho Si.
HT (Theo Tạp Chí Hóa học T.45-5/2007)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả