SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự tương quan giữa thiếu máu và mức độ suy thận ở bệnh nhân suy thận mạn

Đề tài do các tác giả Võ Tam, Ngô Thùy Trang (ĐH Y dược Huế) thực hiện nhằm nghiên cứu nồng độ trung bình của hemoglobine, hematocrite, số lượng hồng cầu theo từng mức độ suy thận ở bệnh nhân suy thận mạn; nghiên cứu mối tương quan giữa các thông số: nồng độ hémoglobin, số lượng hồng cầu, hématocrit, MCV, MCH, MCHC và mức độ suy thận ở bệnh nhân suy thận mạn.

Nghiên cứu tiến hành với những bệnh nhân được chẩn đoán và điều trị suy thận mạn tại Bệnh viện TW Huế từ tháng 3/2007-3/2008, gồm 2 nhóm: nhóm nghiên cứu là 65 bệnh nhân các giai đoạn của suy thận mạn, nhóm chứng là 30 bệnh nhân nhập viện điều trị tại Bệnh viện TW Huế có mức lọc cầu thận bình thường.
Qua nghiên cứu sự tương quan giữa thiếu máu và mức độ suy thận của 65 bệnh nhân suy thận mạn, kết quả cho thấy, nồng độ hemoglobin, hematocrit, số lượng hồng cầu của nhóm bệnh thấp hơn có ý nghĩa thống kê so với nhóm chứng (p<0,05). Nồng độ trung bình của hemoglobin, giá trị hematocrit và số lượng hồng cầu giảm dần theo mức độ suy thận. Sự khác biệt của nồng độ hemoglobin giữa giai đoạn III và IV có ý nghĩa thống kê. Nồng độ hemoglobin giảm rõ ở mỗi bậc cách nhau 5 ml/phút của mức lọc cầu thận, sự giảm này khác biệt có ý nghĩa thống kê với p<0,05. Có mối tương quan thuận ở cả hai giới giữa mức lọc cầu thận được tính bằng công thức Cockcroft-Gault với số lượng hồng cầu (r ở nam và nữ lần lượt là 0,495 và 0,484), nồng độ hemoglonin máu (r ở nam và nữ lần lượt là 0,677 và 0,683) và hematocrit (mối tương quan chặt chẽ ở nam với r = 0,631, nữ với r = 0,588). Giữa nồng độ hemoglobin máu và nồng độ creatinin máu có mối tương quan nghịch (hệ số tương quan r ở nam là -0,449, ở nữ là -0,413). Sự tương quan giữa nồng độ hemoglobin máu với mức lọc cầu thận là chặt chẽ hơn tương quan giữa nồng độ hemoglobin máu và nồng độ creatinin máu.
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 8/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả