SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng Ag, Cd, Pb và Hg từ môi trường nuôi tự nhiên lên nhuyễn thể hai mảnh vỏ

Đề tài do các tác giả Phạm Kim Phương, Nguyễn Thị Dung, Chu Phạm Ngọc Sơn thực hiện nghiên cứu sự tích lũy kim loại nặng Ag, Cd, Pb và Hg từ môi trường nuôi tự nhiên lên nhuyễn thể hai mảnh vỏ.

Mẫu vật để tiến hành thực nghiệm là bùn đáy, nước, nghêu được lấy tại khu vực nuôi nghêu Cần Thạch, Cần Giờ. Bằng các phương pháp tách chiết lần lượt với các hóa chất khác nhau nhóm tác giả xác định kim loại nặng ở các dạng liên kết trong trong bùn đáy.
Kết quả cho thấy, kim loại nặng tích lũy trong con nghêu và sự di chuyển của chúng phụ thuộc vào từng kim loại. Ag tích lũy nhiều nhất trong cả thịt nghêu và ruột nghêu, sau đó là Cd và Pb. Cd và Pb tích lũy trong ruột nhiều hơn trong thịt. Ngược lại Ag và Hg phân bố đồng đều cả trong thịt và ruột nghêu. Điều này chứng tỏ khả năng lan truyền của hai nguyên tố Ag và Hg mạnh hơn. Cd là nguyên tố nồng độ trong môi trường thấp nhưng chúng cũng có khả năng tích lũy rất rõ trong con nghêu. Điều này cho thấy Cd rất nhạy cảm với con nghêu. Khả năng lan truyền kim loại nặng lên con nghêu chủ yếu từ các chất lơ lửng từ nước và các chất mùn, bã hữu cơ trong bùn đáy.

BH (Theo Tạp chí KH&CN, số 5/07)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả