SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự tạo phức giữa titan (IV) với metylthymol xanh (MTX) và Hidropeoxit bằng phương pháp trắc quang và ứng dụng để phân tích.

Đề tài do Nguyễn Khắc Nghĩa (Khoa Hóa, Đại học Vinh), Hoàng Đình Hùng (trường THPT Thanh Chương 3– Nghệ An) nhằm áp dụng phương pháp nghiên cứu đa ligan của Titan (IV) với thuốc thử hữu cơ metylthymol xanh bằng phương pháp trắc quan để phân tích vi lượng nguyên tố này

Tiến hành thí nghiệm với các dung dịch: Ti4+ (10-3M), dung dịch metylthymol xanh 10-3, dung dịch Hydropeoxit 10-2M và 10-3M. Đề tài lần lượt tiến hành nghiên cứu hiệu ứng tạo phức MTX – Ti(IV) – H2O, ảnh hưởng của độ pH đến sự hình thành phức MTX – Ti(IV) – H2O (cụ thể mật độ quang phụ thuộc vào độ pH. Với độ pH từ 2,00 đến 2,70 là tối ưu và đạt cực đại ở pH = 2,4); xác định thành phần phức MTX – Ti(IV) – H2O2; xác định các tham số định lựợng của phức, phương trình đường chuẩn phụ thuộc vào mật độ quang vào nồng độ phức; xác định hàm lượng Titan trong mẫu nhân tạo bằng phương pháp trắc quang. Ngoài ra, đề tài còn đánh giá phương pháp phân tích Ti (IV) bằng thuốc thử MTX với H2O2 với kết quả thu được như sau: độ nhạy của phương pháp là 4,215.10-8M, giới hạn phát hiện của thiết bị là 2,4478. 10-6M, giới hạn phát hiện của phương pháp là 5,2264.10-6M, giới hạn phát hiện tin cậy là 10,4538.10-6M. giới hạn định lượng của phương pháp là 1,74.10-6.

BH (Theo tạp chí Hóa học & Ứng dụng, số 6/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả