SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sự tạo phức giữa đồng (II) với 4- (2-pyridylazo)- rezocxin (Par) và tatrat bằng phương pháp trắc quang

Đề tài do tác giả Nguyễn Khắc Nghĩa (khoa Hóa học- Đại học Vinh) và Ngụy Thị Xuân Hợi (khoa Giáo dục đại cương- Đại học Sư phạm kỹ thuật Vinh) thực hiện nhằm nghiên cứu sự tạo phức đa phối tử của đồng với thuốc thử hữu cơ.

Với các dung dịch Cu2+ 10-3 M, dung dịch thuốc thử được PAR 10-3 M, dung dịch dinatri tactrat Na2Tar 10-2M, đề tài nghiên cứu hiệu ứng tạo phức PAR-Cu2+-Tar; ảnh hưởng của pH đến sự hình thành phức PAR-Cu2+-Tar; xác định thành phần và cơ chế tạo phức PAR-Cu2+-Tar; xác định tham số định lượng của phức (HR)Cu(Htar); xây dựng phương trình đường chuẩn phụ thuộc vào nồng độ của phức. Qua phương pháp trắc quang nghiên cứu sự tạo phức trong hệ PAR -Cu2+-Tar, nhóm tác giả khẳng định: điều kiện để tạo phức đa ligan giữa Cu2+ với PAR và Tar2- tối ưu là: ttu=30 phút, pHtu=3,20, λmax =540nm,CPAR=1,5;cơ chế thành phần của phản ứng tạo phức là: PAR:Cu2-:Tar=1:1:1; các tham số định lượng của phức (HR)Cu(Htar) là: 2,865+_0,0297).104, IgKcb=3,801+_ 0,146, Igß =9,983+_0,114.

BH (Theo tạp chí Hóa học &Ứng dụng, số 5/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả