SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sử dụng đá mạt trong sản xuất bê tông nghèo xi măng

Đề tài do các tác giả Nguyễn Hồng Chương, Phùng Văn Lự, Nguyễn Mạnh Phát, Trương Thị Kim Xuân thực hiện xác định thành phần của bê tông nghèo xi măng đá mạt tối ưu đạt được các yêu cầu cho trước; đưa ra những kết luận về khả năng sử dụng đá mạt trong bê tông nghèo xi măng.

Nghiên cứu tiến hành với xi măng lò đứng của Tổng Cty Sông Đà PC 30 sản xuất ở Gia Lai, có các chỉ tiêu tính chất đạt tiêu chuẩn TCVN 6220 : 1997.
Qua nghiên cứu một số tính chất của hỗn hợp bê tông và bê tông đá mạt, nhóm tác giả rút ra kết luận: hoàn toàn có thể sử dụng đá mạt thay thế cát vàng trong sản xuất bê tông nghèo xi măng, thi công bằng phương pháp lu lèn trong xây dựng đường giao thông nông thôn. Để đạt được mác 200 chỉ cần sử dụng một lượng xi măng PC30 lò đứng Gia Lai từ 141 đến 174 kg/m3. Việc sử dụng đá mạt và tro bay nhiệt điện với khối lượng lớn đã góp phần giải phóng các bãi chứa làm trong sạch môi trường sinh thái. Nhóm tác giả kiến nghị các cơ sở khai thác và gia công đá lắp đặt thêm thiết bị để thu gom tận dụng đá mạt, tiếp tục nghiên cứu xác định các yêu cầu kỹ thuật của đá mạt và hướng dẫn sử dụng đá mạt cho vữa và bê tông. 
LV (nguồn: TC Xây dựng, 3/2009)

Các tin khác: