SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sơ bộ tính đa dạng thực vật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình

Nhóm tác giả Phùng Văn Phê (Trường Đại học Lâm nghiệp), Trịnh Lê Nguyên (Trung tâm Con người và Thiên nhiên) tiến hành nghiên cứu sơ bộ tính đa dạng thực vật ở Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò, tỉnh Hòa Bình nhằm làm cơ sở cho công tác quản lý, bảo tồn đa dạng sinh học và sử dụng bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên có trong khu vực.

Kết quả cho thấy, Khu Bảo tồn thiên nhiên Hang Kia – Pà Cò (tỉnh Hòa Bình) có tính đa dạng sinh học cao với 1.105 loài thực vật thuộc 610 chi, 163 họ của 6 ngành thực vật bậc cao có mạch. Trong đó, ngành Hạt kín (Angiospermae) chiếm ưu thế nhất với 1.032 loài, 566 chi và 134 họ; tiếp theo là ngành Dương xỉ (Polypodiophyta) có 54 loài, 30 chi và 19 họ; ngành Hạt trần (Gymnosparmae) có 12 loài, 10 chi và 6 họ; ngành Thông đất (Lycopodiophyta) có 5 loài, 2 chi, 2 họ; cuối cùng là ngành Cỏ tháp bút (Equisetophyta) và Khuyết lá thông (Psilotophyta) đều có 1 loài, 1 chi và 1 họ. Mười họ đa dạng nhất có 328 loài, chiếm 29,68% và mười chi đa dạng nhất có 105 loài, chiếm 9,50% tổng số loài của khu bảo tồn. 

Hệ thực vật ở khu bảo tồn này có mặt của tất cả các kiểu dạng sống thực vật khác nhau. Trong đó, ưu thế thuộc về nhóm cây có chồi trên đất (Ph) với 956  có loài, chiếm 86,52% tổng số loài. Ngoài ra, đã xác định được có 721 loài cây có ích, chiếm 65,25% tổng số loài đã biết, được xếp vào 15 nhóm công dụng khác nhau.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, tháng 2/2014)

Các tin khác: