SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu sinh khối cây cá thể keo lai trồng thuần loài ở Việt Nam

Đề tài do TS. Võ Đại Hải (Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam) thực hiện trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khả năng hấp thụ và giá trị thương mại carbon của một số dạng rừng trồng chủ yếu ở Việt Nam do Viện Khoa học lâm nghiệp Việt Nam chủ trì.

Nghiên cứu này nhằm xác định sinh khối cây cá thể keo lai theo cấp đất và tuổi, xây dựng được mối quan hệ giữa sinh khối với các nhân tố điều tra lâm phần chủ yếu.
Đề tài tiến hành nghiên cứu sinh khối tươi cây cá thể và mối quan hệ của nó với các nhân tố điều tra chủ yếu; nghiên cứu sinh khối khô cây cá thể và mối quan hệ của nó với các nhân tố điều tra chủ yếu; nghiên cứu mối quan hệ sinh khối tươi với sinh khối khô cây cá thể. Lập 54 OTC có diện tích 1000 m2 cho 4 cấp đất rừng keo lai trồng thuần loài tại Bắc, Bắc Trung bộ và Đông Nam bộ (cấp đất I: 12 OTC; cấp đất II: 13 OTC; cấp đất III: 15 OTC; cấp đất IV: 14 OTC). Trên mỗi OTC tiến hành đo đếm toàn diện các chỉ tiêu sinh trưởng D13, Hvn, A từ đó tính toán và chọn ra cây tiêu chuẩn; xác định sinh khối tươi theo các bộ phận lá, cành, thân, rễ…
Kết quả cho thấy, sinh khối cây cá thể keo lai có sự biến đổi rất lớn theo các cấp đất và các giai đoạn tuổi khác nhau. Cấu trúc sinh khối tươi cây cá thể keo lai chủ yếu tập trung vào sinh khối thân 49,8%, rễ 19,1%, lá 16,5% và cành 14,6%. Giữa sinh khối khô và sinh khối tươi cây cá thể keo lai với các nhân tố điều tra lâm phần như D13, Hvn, A và giữa sinh khối khô với sinh khối tươi có mối quan hệ rất chặt chẽ với nhau. Các mối quan hệ này được mô phỏng bởi các dạng hàm Pwer (y = a.xb), hàm Compound (y = a.bx) với hệ số tương quan cao, sai tiêu chuẩn thấp và đơn giản, dễ áp dụng. Có thể sử dụng các phương trình này để tính toán nhanh, dự báo sinh khối keo lai dựa vào các nhân tố điều tra lâm phần như D13, Hvn, A hoặc các tính toán sinh khối dưới mặt đất từ sinh khối trên mặt đất, từ sinh khối tươi ra sinh khối khô.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, số 2/2008)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả