SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu quy hoạch xây dựng thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm

Hội đồng Khoa học kỹ thuật chuyên ngành Bộ xây dựng đã nghiệm thu đề tài "Nghiên cứu quy hoach xây dựng thoát nước 3 vùng kinh tế trọng điểm". Trong chiến lược phát triển kinh tế xã hội và phát triển quy hoạch đô thị ở 3 vùng kinh tế trọng điểm (VKTTĐ), công tác bảo vệ môi trường, quy hoạch thoát nước 3 VKTTĐ là một trong những nhiệm vụ quan trọng cần được thực hiện.

Đề tài đã tiến hành đánh giá hiện trạng thoát nước 3 VKTTĐ về các mặt: điều kiện tự nhiên, đặc điểm phát triển vùng, hiện trạng thoát nước mưa, nước thải và xử lý nước thải, hiện trạng thu gom xử lý nước thải công nghiệp, hiện trạng về môi trường nước trong vùng và các dự án thoát nước trong vùng. Kết quả nghiên cứu cho thấy, thực trạng môi trường tại 3 VKTĐ nói riêng và cả nước nói chung ngày càng ô nhiễm. Chất lượng các nguồn nước suy giảm mạnh, chủ yếu do hệ thống thoát nước và xử lý nước thải chưa được xây dựng hoàn chỉnh và đồng bộ.
Để lập quy hoạch thoát nước cho 3 VKTTĐ, đề tài đã xây dựng cở sở khoa học cho việc nghiên cứu thiết kế quy hoạch thoát nước vùng. Trong đó đã xây dựng cơ sở nghiên cứu thiết kế quy hoạch hệ thống thoát nước (QHHTTN) vùng và các nguyên tắc quy hoạch thoát nước. Đề tài cũng đã xây dựng hệ thống tiêu chí đánh giá và QHHTTN vùng cùng với cơ sở khoa học dự báo chất lượng nguồn nước tiếp nhận và xác định vành đai bảo vệ nguồn nước. Ngoài ra, đề tài nêu ra những nguyên tắc chung cho việc lập QHHTTN, mô hình tổ chức thoát nước cho đô thị, việc lựa chọn công nghệ xử lý thích hợp, đề xuất mô hình quản lý và cơ chế chính sách thực hiện QHHTTN vùng và xác định lộ trình thực hiện quy hoạch cũng như thứ tự ưu tiên theo các giai đoạn 2010 và 2020.

BH (Theo Tạp chí thông tin XDCB&KHCNXD, SỐ 22)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả