SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu phương pháp tính toán ổn định kết cấu công trình ngầm

Đề tài do các tác giả Đào Văn Hưng (Học viện Công trình thủy lợi – thủy điện, Trường ĐH Hải Hà Trung Quốc), Nguyễn Quang Hùng (Trường ĐH Thủy lợi) thực hiện giới thiệu một số phương pháp phân tích tính toán ổn định kết cấu công trình ngầm, chỉ ra những ưu nhược điểm của từng phương pháp để từ đó có những nhận định chính xác trong việc chọn lựa phương pháp tính toán.

Nhóm tác giả đã khảo sát các phương pháp tính toán ổn định kết cấu công trình ngầm gồm phương pháp phân tích, phương pháp phân tích trị số, phương pháp loại suy địa chất công trình, phương pháp thực nghiệm mô hình, phương pháp phân tích hệ thống.
Theo đó, các phương pháp này đều chưa giải quyết được trọn vẹn các vấn đề thực tiễn của công trình, cần tiếp tục đi sâu nghiên cứu. Do các vùng địa chất xây dựng công trình ngầm cũng như yêu cầu sử dụng thực tế khác nhau nên cần lựa chọn một phương pháp tương ứng để tính toán kết hợp sử dụng tiêu chuẩn thích hợp để đánh giá độ ổn định của kết cấu công trình ngầm. Sự phát triển của mô hình toán và cơ học hiện đại là cơ sở tốt cho chúng ta mở rộng nghiên cứu. Cần phải xuất phát từ công trình ngầm thực tế, với khái niệm hệ thống làm chủ đạo, dựa vào sự kiểm nghiệm, tiếp tục đẩy mạnh nghiên cứu lý thuyết cơ sở của mô hình cơ học phân tích ngược chuyển vị và mô hình phân tích trị số.
LV (nguồn: TC Cầu đường, số 10-2009)

Các tin khác: