SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu phân loại thảm thực vật trong vùng dự án Ar-CDM tại huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình

Đề tài do tác giả Phạm Minh Toại (Đại học Lâm nghiệp) thực hiện nhằm phân loại thảm thực vật qua ảnh vệ tinh và điều tra ngoài thực địa; xác định đường ranh giới chính thức và xây dựng bản đồ hiện trạng thảm thực vật của khu vực huyện Cao Phong, tỉnh Hòa Bình.

Phân loại thảm thực vật trước khi tiến hành các hoạt động trồng rừng và tái trồng rừng theo cơ chế phát triển sạch (Ar-CDM) là việc cần thiết vì nó quyết định tính chính xác khi tính toán lượng carbon thuần túy bị loại bỏ bởi rừng trồng CDM sau này.

Trong quá trình phân chia thảm thực vật không chỉ được phân chia dựa theo các tiêu chí thông thường như: loài cây, chiều cao và độ che phủ… mà còn dựa trên sự khác biệt của khối lượng CO2, mà mỗi trạng thái tích lũy được ở hiện tại. Bản đồ thảm thực vật khi đó sẽ được xây dựng trên cơ sở bản đồ ranh giới chính thức, sau khi đã loại bỏ diện tích đất không phù hợp với AR-CDM, bản đồ phân loại thảm thực vật ngoài thực địa và kiểm tra sai dị giữa các trạng thái về hàm lượng CO2 tích lũy.
Kết quả nghiên cứu tại 2 xã Xuân Phong và Bắc Phong (Cao Phong, Hòa Bình) cho thấy, thảm thực vật được phân thành 12 trạng thái chính. Khi sử dụng vệ tinh để chứng minh tính phù hợp của đất CDM, 18 khu vực chiếm diện tích 37,1 ha nằm trong ranh giới sơ bộ đã bị loại bỏ, diện tích đất phù hợp cho AR-CDM giảm xuống chỉ còn 390,85ha.
So sánh mức độ thuần nhất về lượng carbon tích lũy của 8 trạng thái thảm thực vật, trạng thái cây bụi ≤ 1,5m và cây bụi >1,5m; giữa cỏ Lào và cỏ Tranh đã được gộp thành 2 trạng thái chính. Kết quả diện tích chính thức để tiến hành AR-CDM là 358,32 ha, bao gồm 4 trạng thái thảm thực vật chính là 17,59 ha đất trống.
Như vậy trong khuôn khổ của AR-CDM việc phân chia thảm thực vật không chỉ căn cứ vào mức độ biến động về sinh khối và lượng carbon tích lũy giữa các trạng thái thảm thực vật nhằm đảm bảo đường carbon - cơ sở phản ánh đúng nhất lượng cacbon tích lũy trong đó.

BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả