SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ (Squaliobarbus curriculus Richardson, 1846)

Đề tài do các tác giả Phạm Đức Lương, Bùi Đình Đặng, Vũ Hữu Hà, Phạm Thái Giang, Nguyễn Thị Hà (Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I) thực hiện nghiên cứu nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ trong ao.
Thí nghiệm được bố trí tại Viện Nghiên cứu nuôi trồng thủy sản I từ năm 2009-2010 với 3 mật độ nuôi: 1,5 con/m2, 2,0 con/m2, 2,5 con/m2. Cá dùng để bố trí thí nghiệm đồng cỡ, chiều dài 6-6,1 cm, khối lượng cá thể 2,1-2,2 g.
Theo đó, nuôi thương phẩm cá chày mắt đỏ bằng hình thức nuôi đơn bằng thức ăn công nghiệp có hàm lượng protein 22% và để đảm bảo kích thước cá thương phẩm (≥ 700g/con) sau một vụ nuôi 12 tháng thì chỉ nuôi mật độ không vượt quá 2,0 con/m2. Tại các ao nuôi thương phẩm do chu kỳ nuôi dài, các chỉ tiêu H2S và NH3 thường tăng vào cuối vụ nuôi. Hàm lượng oxy và các chỉ tiêu khác tại ao nuôi có thời điểm thấp dưới ngưỡng cho phép sẽ ảnh hưởng đến tốc độ sinh trưởng của cá thương phẩm, vì vậy, quá trình nuôi cần có nguồn nước để bổ sung và kết hợp các chế phẩm làm sạch môi trường và thiết bị hỗ trợ để tăng cường oxy trong quá trình nuôi. Cần tiếp tục nghiên cứu nuôi cá chày mắt đỏ thương phẩm theo hình thức nuôi ghép trong ao để nâng cao tốc độ tăng trưởng và hiệu quả kinh tế.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 6/2011)

Các tin khác: