SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số yếu tố ảnh hưởng tới quá trình tách nitơ, phốt pho trong môi trường nước

Đề tài do nhóm tác giả Phạm Hương Quỳnh (ĐH Thái Nguyên), Nguyễn Thị Sơn (ĐH Bách khoa Hà Nội) thực hiện nhằm xác định một số yếu tố ảnh hưởng đến quá trình tác nitơ, phốt pho dưới dạng kết tinh thành tinh thể Magie Amoni Photphat (MAP) hay còn gọi là Struvite.

Kết quả cho thấy, phương pháp tách nitơ và phốt pho bằng kết tinh MAP trong nước thải giàu nitơ và phốt pho là rất khả thi. Kết quả nghiên cứu cho thấy, phương pháp tách nitơ và phốt pho bằng kết tinh MAP trong nước thải giàu nitơ và phốt pho là rất khả thi. Giải pH để hình thành tinh thể MAP hiệu quả ở pH > 8,5 và đạt tối ưu ở pH 9 - 9,5. Hiệu suất tạo MAP đạt 68,44%  - 70,29%. Lượng Amoni dư là yếu tố có lợi cho sự hình thành MAP.

Thời gian phản ứng không ảnh hưởng lớn tới quá trình kết tinh nhưng phản ánh quyết định tới kích thước tinh thể. Khi thời gian tăng từ 1-180 phút, độ dài tinh thể tăng từ 78µm - 4600 µm. Tốc độ khuấy có vai trò nhất định trong việc hình thành kết tinh MAP, tuy nhiên tốc độ lớn sẽ làm gãy tinh thể. Kết quả nghiên cứu cũng cho thấy vận tốc khuấy 50 vòng/phút là phù hợp cho quá trình kết tinh MAP.
LV (nguồn: TC KH&CN các trường đại học kỹ thuật, số 97-2013)

Các tin khác: