SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu một số đặc điểm nông học, chất lượng và khả năng thích nghi của khoai lang ở một số vùng sinh thái miền Bắc và miền Trung

Đề tài do các tác giả Nguyễn Văn Tuất (Viện Khoa học nông nghiệp Việt Nam), Trương Công Tuyên (Viện Cây lương thực và cây thực phẩm) thực hiện nghiên cứu đánh giá một số dòng, giống khoai lang triển vọng có năng suất cao, chất lượng tốt và khả năng thích nghi với một số vùng sinh thái miền Bắc và miền Trung Việt Nam gồm Thanh Hóa, Bắc Giang, Quảng Trị và Hải Dương trong những năm gần đây.
Kết quả, đã xác định được 3 giống khoai lang cho năng suất cao là VC 68-2 đạt 13,75 tấn/ha, giống VC 04-24 đạt 14,94 tấn/ha và giống VC 02-193 đạt 13,64 tấn/ha tại 2 tỉnh Thanh Hóa và Bắc Giang trong điều kiện vụ đông năm 2008. Tại Viện Cây lương thực và cây thực phẩm (Hải Dương), các giống VC 04-24 đạt năng suất 21,7 tấn/ha và VC 02-193 cho năng suất 18,9 tấn/ha, trong khi giống đối chứng Hoàng Long chỉ đạt 11,1 tấn/ha. Tại tỉnh Quảng Trị 2 giống khoai lang cho năng suất củ cao là VC 04-24 đạt 21,6 tấn/ha, VC 02-193 đạt 23,6 tấn/ha và giống VC 68-2 đạt 18,9 tấn/ha nhưng chỉ số chất lượng đạt cao nhất (điểm 5). Đề nghị phát triển giống khoai lang VC 68-2 theo hướng khoai lang có chất lượng cao, giống VC 04-24 và VC 02-193 làm giống có tiềm năng năng suất cao cho những năm tới tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Bắc Giang và Quảng Trị.
LV (nguồn: TC NN&PTNT, 2+3/2011)

Các tin khác: