SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng đất và chất lượng quả bưởi làm căn cứ khoa học cho việc đăng ký chỉ dẫn địa lý bưởi Đoan Hùng tỉnh Phú Thọ

Đề tài do ThS. Nguyễn Văn Ga và TS. Hồ Quang Đức (Viện Thổ nhưỡng nông hóa) thực hiện nghiên cứu mối quan hệ giữa chất lượng đất đai với 2 giống bưởi Bằng Luân và Sửu, làm cơ sở xác định chỉ dẫn địa lý và khoanh vùng sản xuất bưởi đặc sản Đoan Hùng, tỉnh Phú Thọ.

Đề tài đã khảo sát một số tính chất đặc thù về đất và hình thái chất lượng của 2 giống bưởi (thành phần cơ giới, độ chua của đất, cacbon hữu cơ tổng số…) và mối quan hệ đất với chất lượng quả bưởi Bằng Luân và Sửu.
Theo đó, bưởi bưởi Sửu phù hợp với đất có thành phần cơ giới là thịt pha cát và thịt pha sét và cát, còn giống bưởi Bằng Luân phù hợp với đất thịt pha cát đến thịt pha sét. Các yếu tố về chất lượng bưởi Sửu có quan hệ rất chặt chẽ với hàm lượng dinh dưỡng trong đất. Chất lượng bưởi Sửu được quyết định chủ yếu bởi các tính chất đất như độ chua, cacbon hữu cơ tổng số, kali tổng số, hàm lượng Bo (B) và coban. Các yếu tố về chất lượng bưởi Bằng Luân có quan hệ trung bình với hàm lượng dinh dưỡng trong đất. Chất lượng bưởi Bằng Luân được quyết định chủ yếu bởi các tính chất đất như độ chua, cacbon hữu cơ tổng số, lân tổng số, kali tổng số, hàm lượng B và conban.
LV (theo TC NN&PTNT số 3/2008)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả