SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu mối liên quan giữa nhóm máu và loét dạ dày

Đề tài do tác giả Nguyễn Duy Thắng (Bệnh viện Nông nghiệp) thực hiện nhằm tìm hiểu tỷ lệ các nhóm máu trong bệnh loét dạ dày ở người Việt Nam.
Nghiên cứu tiến hành với 53 bệnh nhân được nội soi và xét nghiệm máu tại bệnh viện Nông nghiệp từ tháng 2-10/2009.
Kết quả, loét thân vị 5 trường hợp (9,4%); loét hang vị 25 trường hợp (47,2%); loét môn vị 8 trường hợp (15,1%); loét góc bờ cong nhỏ 15 trường hợp (28,3%). Nhóm máu O có tỷ lệ cao nhất trong bệnh loét dạ dày (43,4%); nhóm máu AB có tỷ lệ thấp nhất (1,9%). Sự khác biệt giữa các nhóm máu không có ý nghĩa thống kê (p>0,05). Nhóm máu O, A, B có tỷ lệ cao nhất trong loét hang vị; nhóm máu AB chỉ gặp trong loét thân vị. Sự khác biệt về tỷ lệ nhóm máu trong các vị trí loét không có ý nghĩa thống kê (p>0,05).
LV (nguồn: TC Y học thực hành, số 6-2010)

Các tin khác: