SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu làm giàu và định danh nhóm vi khuẩn anammox.

Đề tài do tác giả Lê Công Nhất Phương (Viện Sinh học nhiệt đới – Viện hóa học và công nghệ Việt Nam), Trần Hiếu Nhuệ (Đại học Xây dựng) thực hiện. Nghiên cứu nhằm làm giàu bùn kỵ khí của hệ thống xử lý nước thải nuôi lợn để oxy hóa kỵ khí ammonium (anammox) có nồng độ cao.

Đề tài tiến hành thí nghiệm qua 2 giai đoạn: giai đoạn thích nghi của bùn được thực hiện trong 150 ngày với lưu lượng 10lít/ngày, trong một cột hình trụ D200mm, H800 mm, thể tích chứa 20lít dung dịch. Giai đoạn tích lũy làm giàu nhóm vi khuẩn anammox có thời gian vận hành 120 ngày với lưu lượng 10lít/ngày, trong cột hình trụ thể tích 10lít (D 100mm, H 1000mm).
Sau 270 ngày vận hành với việc nạp liên tục môi trường cho bùn Anammox với nồng độ N-NH4 và N-NO2 theo tỉ lệ 1:1 tăng dần (10-250 mg/l), sinh khối nhóm vi khuẩn Anammox đã xuất hiện phát triển. với N-NH4 giãm khoảng 81,5% và N-NO2 giảm khoảng 85,6% trong môi trường, nước đầu ra có sinh ra N-NO3.
Theo kết quả phân tích bằng kỹ thuật sinh học phân tử đã xác định được sự hiện diện của vi khuẩn anammox, tương tự với các vi khuẩn đã biết trên thế giới. đây là nhóm vi khuẩn có khả năng oxy hóa N-NH4 trong điều kiện kỵ khí tự dưỡng.
Đây là đề tài đầu tiên ở Việt Nam nghiên cứu về Anammox ở giai đoạn phát triển và tích lũy vi sinh vật.
BH (Theo Tạp chí Xây dựng, số 5/08)
 

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả