SpStinet - vwpChiTiet

 

Nghiên cứu khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng keo lai thuần loài tại một số tỉnh phía Bắc

Đề tài do tác giả Nguyễn Viết Khoa (Trung tâm khuyến nông quốc gia) và TS Võ Đại Hải (Viện khoa học Lâm nghiệp) thực hiện nhằm xác định khả năng hấp thụ carbon của rừng trồng Keo lai thuần tại một số tỉnh miền núi phía Bắc và xây dựng được các mối quan hệ giữa lượng carbon hấp thụ với các nhân tố điều tra lâm phần; giữa lượng carbon hấp thụ trên mặt đất và dưới mặt đất; giữa lượng carbon hấp thụ với sinh khối tươi và khô.

Nghiên cứu được thực hiện trong năm 2007 tại một số tỉnh miền núi phía Bắc.
Kết quả cho thấy, tổng lượng carbon tích lũy trong lâm phần Keo lai thuần loài rất lớn, dao động từ 49,6-113,8 tấn/ha, trong đó carbon tích lũy trong đất chiếm 67,9% và carbon tầng cây gỗ chiếm 27,5%; carbon trong vật rơi rụng chiếm 3,1%, trong cây bụi thảm tươi là 1,5%. Lượng carbon tích lũy trong lâm phần Keo lai theo các cấp đất và cấp tuổi khác nhau là khác nhau. Thông thường ở cấp đất tốt hơn, tuổi cao hơn, mật độ rừng lớn hơn thì lượng carbon tích lũy sẽ lớn hơn.
Các phương trình tương quan lập được đều cho thấy, lượng carbon tích lũy trong toàn lâm phần, trong cây cá thể Keo lai với các nhân tố điều tra lâm phần; giữa lượng carbon tích lũy và sinh khối tươi, sinh khối khô cây cá thể Keo lai, cây bụi thảm tươi, vật rơi rụng đều có mối quan hệ từ tương đối chặt đến rất chặt.
BH (Theo NN&PTNT, số 4/08)

Các tin khác:

  • 10 mẫu tin
  • 50 mẫu tin
  • 100 mẫu tin
  • Tất cả